1. Co oznacza „osoba z wykształceniem co najwyżej średnim (maksymalnie ISCED 3)?

To osoba z wykształceniem maksymalnie średnim. Czyli będzie to osoba która ma wyksztalcenie na poziomie:

  • – Podstawowym (poziom ISCED 1), albo
  • – Gimnazjalnym (poziom ISCED 2), albo
  • – Ponadgimnazjalnym (poziom ISCED 3)

2. Właśnie ukończyłam 74 lata czy mogę ubiegać się o dofinansowanie na kurs? Tak, osoby powyżej 74 roku życia, mogą wziąć udział o ile będą deklarować gotowość do podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie. Kandydat potwierdza gotowość przed podpisaniem Umowy Kształcenia w Formularzu rekrutacyjnym (zał. nr 1 do Regulaminu) oraz w dniu podpisania umowy. 3.Co muszę spełnić aby otrzymać dofinansowanie na szkolenie? Wsparcie skierowane jest do osób fizycznych, pełnoletnich tj. w wieku od 18 lat i więcej spełniających łącznie wskazane niżej kryteria:

  • posiadają wykształcenie, co najwyżej średnie (max. na poziomie ISCED3),      lub są w wieku powyżej 50 roku życia (bez względu na poziom wykształcenia),
  • są z własnej inicjatywy zainteresowane podnoszeniem poziomu kompetencji i kwalifikacji,
  • uczą się, pracują lub zamieszkują, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego,
  • nie prowadzą działalności gospodarczej.