Projekt „Elbląski Poliglota – języki bez barier z La Puerta” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.3 Rozwój kompetencji umiejętności osób dorosłych, Poddziałanie 2.3.1 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych z grup defaworyzowanych.

Wsparcie skierowane jest do osób fizycznych, pełnoletnich tj. w wieku od 18 lat i więcej spełniających łącznie wskazane niżej kryteria:

  1. posiadają wykształcenie, co najwyżej średnie (max. na poziomie ISCED3), lub są w wieku powyżej 50 roku życia (bez względu na poziom wykształcenia),
  2. są z własnej inicjatywy zainteresowane podnoszeniem poziomu kompetencji i kwalifikacji,
  3. uczą się, pracują lub zamieszkują, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze powiatu Elbląg i powiatu elbląskiego
  4. nie prowadzą działalności gospodarczej.

Osoby powyżej 74 roku życia, mogą wziąć udział o ile będą deklarować gotowość do podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie. Kandydat potwierdza gotowość przed podpisaniem Umowy Kształcenia w Formularzu rekrutacyjnym (zał. nr 1 do Regulaminu) oraz w dniu podpisania umowy.

W ramach projektu będą prowadzone szkolenia z zakresu języka angielskiego

prowadzące do nabycia kwalifikacji tj. określonego poziomu biegłości językowej (zgodnego z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego), zweryfikowanych w ramach egzaminu i potwierdzonych certyfikatem. Realizowane wyłącznie w formie stacjonarnej. Szkolenia będą obejmowały 60 godzin lekcyjnych (45 min), przy czym jednorazowe zajęcia mogą trwać nie dłużej niż 4 godziny (z 15 minutową przerwą po 2 godzinach) bądź wielokrotność wskazanego wymiaru. Realizacja zajęć będzie odbywać się w grupach maksymalnie 12-osobowych. Uczestnik projektu musi mieć przynajmniej 80% obecności na zajęciach. Szkolenia realizowane będą zgodnie ze stawką jednostkową.

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 150 osób dorosłych (K:105/M:45) uczących się,pracujących lub zamieszkujących powiat Elbląg i powiat elbląski w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane podnoszeniem kwalifikacji w zakresie znajomości języka angielskiego. Będą to osoby nieprowadzące działalności gospodarczej należące do grup defaworyzowanych: w wieku 50+ (min.60%grupy,tj.90 osób), z wykształceniem co najwyżej średnim (min.40%,tj.60 osób), osoby z niepełnosprawnością (min.10%,tj.15 osób).Z tych założeń wynika, że część uczestników będzie równocześnie należała do więcej niż jednej grupy defaworyzowanej (a więc będzie w w.50+ i/lub słabo wykształcona i/lub będzie osobą z niepełnosprawnością).30 osób będzie miała możliwość kontynuowania szkolenia na wyższym poziomie.Projekt będzie realizowany według standardu dostępności dla polityki spójności 2014-2020,zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn,z zasadą zrównoważonego rozwoju,z zasadą równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnością.

Celem projektu jest wzrost kwalifikacji w zakresie posługiwania się językiem angielskim przez 105 kobiet i 45 mężczyzn z grup defaworyzowanych wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji,z własnej inicjatywy zainteresowanych uczeniem się, z powiatu elbląskiego i miasta Elbląga (w tym 90 osób to osoby 50+,60 osób z niskim wykształceniem,15 to osoby z niepełnosprawnością) a także nabycie kwalifikacji potwierdzonych egzaminem certyfikowanym TOEIC Bridge przez co najmniej 60 osób ,w okresie 01.08.19-31.12.21